دسته‌بندی نشده

Conversion Funnel Optimization

null

Introduction
When it comes to marketing and advertising, the goal is always to make a profit by getting potential customers onto a desired website, converting them into customers, and getting them to make a purchase. Doing this requires a well-thought-out and efficient process, and the most effective way to execute it is through conversion funnel optimization.

What is a Conversion Funnel?
A conversion funnel, also known as a marketing funnel or sales funnel, is a visual representation of the customer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *